สัมมนาฟรี: ผลกระทบโควิด-19 ต่อการผลิต: การบริหารจัดการแบบยืดหยุ่นเพื่อลดผลกระทบด้วย Industry 4.0 | Complimentary Webinar: Impact of COVID-19 on manufacturing: Flexible operations to minimise disruptions with Industry 4.0