สัมมนาฟรี: มาตรฐานและการทดสอบตู้เย็นประสิทธิภาพสูง เพื่อฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5